สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กสทช.
ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานจัดอบรม 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพวิทยุ – โทรทัศน์ภาคประชาชน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม (เร็วๆนี้)

หน่วยจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กสทช
โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้