รวมประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

TitleAuthor
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 25642021-05-01 18:32:17
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564)2021-04-14 09:15:17
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID – 19) ฉบับที่ 5 ( ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ))2021-04-09 15:20:26

 294 total views,  1 views today