คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมจัดประชุมหารือ “การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง”

เมื่อวันที่ 22 มิถุน

 65 total views,  21 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและเอกชน วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร-สายพันธุ์กัญชง ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 21 มิถุ

 186 total views,  13 views today

Read more