สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรการประชุม “Site Visit” หน่วยงาน หารือและตรวจเยี่ยม เพื่อศึกษาทิศทางการบริการจัดการ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิจัยฯ จัดการประชุม “Site Visit” หน่วยงาน หารือและตรวจเยี่ยม เพื่อศึกษาทิศทางการบริการจัดการ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็มประธาน ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. การเสนอการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล การสร้างคนด้สนการวิจัยผ่านระบบกลไกวิทยาลัยนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงดันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 35 total views,  6 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว