มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ” “ทุนการศึกษาธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)” “ทุนการศึกษาคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์” ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ รองอธิการบดี, ผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนการศึกษา ได้แก่
1. ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ จำนวน 200,000 บาท มอบทุนการศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษา ดังนี้
    1.1. สนับสนุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดำเนินการโดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
    1.2. สนับสนุนให้แก่นักศึกษา สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดำเนินการโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ทุนการศึกษาธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท
3. ทุนการศึกษาคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์ จำนวน 5,000 บาท
โดยคุณสุพรรณ อ่องสกุล ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 และคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 111 total views,  1 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว