ผู้นำองค์กรนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้นำองค์กรนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ และทางรูปแบบออนไลน์ผ่าน ms teams เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ต่อผู้บริหาร
โดยมีการเสนอเสนอมาตรการดังนี้
1. พิจารณาการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ให้มีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. พิจารณาการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด
3. พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ให้นักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์
4. พิจารณาจัดหาซิมอินเทอร์เน็ตฟรี และมีคุณภาพให้นักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนรูปแบบออนไลน์
5. พิจารณาจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา
6. พิจารณาเพิ่มทุนการศึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา
7. พิจารณาจัดจ้างนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีรายได้พิเศษ
ข่าว  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – Maejo University Student Council
.

 89 total views,  6 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว