กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมหลักสูตรให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรพื้นบ้านและกัญชา)

วันพฤหัสบดีที่ 1   เมษายน 2564 ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ มีการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรและกัญชา ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จำนวนกว่า 100 คน เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ และนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเปิดการอบรม ในช่วงเช้า ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชงกัญชา และในช่วงบ่าย อาจารย์สร้อยนภา พันธุ์คง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) และทักษะสำคัญของการสื่อความหมายพืชพันธุ์ สมุนไพร และกัญชา

​อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันกระแสข่าวเกี่ยวกับพืชกัญชงและกัญชากำลังอยู่ในกระแสความนิยมของสังคมไทย แต่การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องตรงกันและบางแหล่งก็มีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง ดังนั้นกรมการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมดำเนินงานโครงการสร้างนักสื่อความหมายในเรื่องสมุนไพรพืชพื้นถิ่นรวมทั้งพืชกัญชงกัญชา เพื่อให้มัคคุเทศก์กลุ่มเป้าหมายเป็นกระบอกเสียง และสื่อสารเรื่องกัญชาแก่สังคมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งก็เชื่อมโยงกับนโยบายของกรมการท่องเที่ยวที่พยายามจะส่งเสริมเรื่องของพืชพื้นถิ่นที่มีมูลค่าสูงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นที่มาของโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

​โดยหลังเสร็จสิ้นการบรรยายของ ศ.ดร.อานัฐ ทางโครงการได้นำผู้เข้ารับการอบรมมาเยี่ยมชมฟาร์มปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ บนพื้นที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรับประทานอาหารกลางวันที่อาคารสำนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย

 249 total views,  5 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว