มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหมาย นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมกับ ดร.อนิรุต หนูปลอด ประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.ชุมพล แก้วสม เลขานุการคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง โดย นายปรารมภ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นผู้ลงนาม พร้อมกับ นายขนบ พูลผล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง และ ดร.สมคิด นาคขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ตกลงร่วมกันในความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันให้มีคุณวุฒิตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาในการขยายโอกาสการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 4) เพิ่มความสามารถในการทำวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ 5) เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสถานที่ฝึกงานระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนองและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

 

 742 total views,  13 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว