มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10th) ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อการจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้ (Multidisciplinary for Forest Ecology Management) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการ ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการป่าไม้ ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ เพื่อการบูรณาการหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย สู่การปฏิบัติจริง ในการจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 เรื่อง ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรเพื่อการจัดการป่าไม้ ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษก่อนการนำเสนอผลงานวิจัย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง N104 อาคารเทพ พงษ์พานิช

 1,004 total views,  3 views today

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขียนข่าว / ลงข่าว