วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง

13 มิ.ย. 2024
95

 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. รักษาการแทนรองอธิการบดี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย , รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง , รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Facebook