อว. ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

Category: ข่าว MJU RADIO NEWS

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวหน้างานประสานงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ มอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ” ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาวิชา และเฉพาะสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 20 ทุนๆ ละ 40,000.- บาทต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 50,000.- บาทต่อปีการศึกษา
โดยมี นายฮิเดคาสึ อิโตะ รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ และ รองประธานส่วนการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม และ นางสาววัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดี
.
ข่าว : งานประสานงาน(กรุงเทพ) กองกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 91 total views,  1 views today

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว

Related Posts

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์