คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

Category: ข่าว MJU RADIO NEWS

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 โดยการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน สำหรับจัดการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การจัดงานขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สนใจ นำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยมาเสนอที่ประชุมวิชาการอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ติดตามและรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา ขั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 194 total views,  1 views today

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

วีระยุทธ แสนสุข

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง : เขียนข่าว / ลงข่าว

Related Posts

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ”   วิทยุบริการสาธารณะ   “

Maejo University Podcast
สถานีวิทยุมหาวิทยาลุยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

EVERY DAY : 8:30 am – 6:30 pm

LINK

Maejo University Podcast

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz © 2020. All Rights Reserved : ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์