เกี่ยบกับเรา

 

“การมีสื่อเพื่อเชื่อมสถาบันการศึกษากับชุมชน ในการเผยแพร่องค์ความรู้และบริการวิชาการ 
นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยแนวคิดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ อดีตคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอนันต์ ปัญญาวีร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้หาแนวทางร่วมกัน และก่อตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 วิทยาเขตคือ

FM 95.5 MHz เสียงจากแม่โจ้ เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2546
FM 94.0 MHz เสียงจากแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2547
FM 90 MHz เสียงจากแม่โจ้ ชุมพร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2548

 

ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร ความถี่   FM 90 MHz. เป็นสถานีวิทยุที่จัดตั้งในหน่วยงานในกำกับของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะเลขที่ BO-S10010-0414-56 มีหน้าที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย กาบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์การจัดรายการวิทยุสำหรับนักศึกษาที่สนใจ

อีกทั้งยังเป็นกลไกการสร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐต่อสาธารณะ โดยมีนักวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาและภาคประชาชนร่วมดำเนินรายการอย่างมีส่วนร่วม

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz  ครอบคลุมพื้นในการกระจายเสียง 3 อำเภอของจังหวัดชุมพร คือ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

ปรัชญา   “คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา  คลื่นปัญญาของสังคม”

วิสัยทัศน์  วิทยุบริการสาธารณะต้นแบบแห่งสังคมอุดมปัญญา

 พันธกิจ

       1. พัฒนาศักยภาพของสถานีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
       2. พัฒนารายการให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
       3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการรายการที่ตอบสนองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานอื่นๆของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
       2. เพื่อผลิตและเสนอรายการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การเกษตร การประมง การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ฯลฯ
       3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์การพูด การจัดรายการวิทยุ
       4. เพื่อให้ความบันเทิง
       5. เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมของบุคคลภายในและภายนอก

 

ที่ตั้ง   

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร FM 90 Mhz  
สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์  07 7544 295