ตอน ปราชญ์เกษตร “วนเกษตร” เกษตรทางเลือกของไทย ต้นแบบของชีวิตที่ยั่งยืน ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม  เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม 6 จึงบวชและสอบได้นักธรรมตรี แล้วจึงลาสิกขาและไปทำงานที่กรุงเทพฯ ติดทหารเมื่อออกจากทหารจึงไปทำอาชีพนายหน้าและพ่อค้าคนกลาง จนปี พ.ศ.2512 จึงเริ่มมีแนวคิดในการทำเกษตร เกษตรกรที่ยึดหลักการทำการเกษตรในแนว “วนเกษตร” บนพื้นที่ 9 ไร่  โดยยึดการทำเกษตรเลียนแบบป่าธรรมชาติ ปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกัน ให้พืชและสัตว์อยู่ด้วยกัน พึ่งพาอาศัยกัน ไม้เล็กไม้ใหญ่ สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ผล นก แมลง ปลวก และสัตว์
ในดินต่างๆ เพราะวนเกษตร เป็นเกษตรที่ยิ่งทำก็ยิ่งส่งผลทำให้ดิน พืช และได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใช้แรงงานน้อยลง ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะยาว

ผู้ใหญ่วิบูลย์ ได้ให้แนวคิดในการทำ วนเกษตร ไว้ว่า
1.ทำเกษตรบนพื้นที่ที่ไม่กว้างมากเกินไป
2.ลงมือทำเองทุกอย่างที่สามารถทำได้ จุดประสงค์ทำเพื่ออยู่เพื่อกินไม่ใช่เพื่อทำงาน                 3.ปลูกพืชให้มีความหลากหลาย รอบบริเวณบ้านซึ่งจะทำให้ร่มรื่นเป็นป่าที่มีนานาพันธุ์อยู่ด้วยกัน
4.ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
5.ลดรายจ่ายให้น้อย ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มเติม
6.อาหารที่กินมาจากพืชผักที่ปลูกเอง กินได้อิ่มปลอดภัย โดยไม่ต้องซื้อกิน
7.มีเวลาให้กับครอบครัวและตัวเองมากขึ้น มีชีวิตสงบ 8. ดิน น้ำ ต้นไม้ คน สัตว์ สิ่งมีชีวิตทั้งปวงคืนสู่ธรรมชาติ

ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม  เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นนักคิดท้องถิ่น ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 14 ท่านของนักคิดอาวุโสของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2537-2538  ได้รับรางวัลเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งเอเชียแปซิฟิค ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และเป็นสมาชิกวุฒิสภา สายเกษตรกร

คุณผู้ฟังคะ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เราได้ตระหนักว่า เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เป็นคำตอบที่ลงตัวของเกษตรกรพอเพียง แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ คิดอย่างไรThis post has been seen 6806 times.

Share This: