เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   “การมีสื่อเพื่อเชื่อมสถาบันการศึกษากับชุมชน ในการเผยแพร่องค์ความรู้และบริการวิชาการ นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้”   ด้วยแนวคิดนี้ เอง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี, รองศาสตราจารย์     ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้หาแนวทางร่วมกัน และก่อตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 วิทยาเขตคือ   FM 95.5 MHz เสียงจากแม่โจ้ เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2546 FM 94.0 MHz เสียงจากแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2547 FM 90 MHz เสียงจากแม่โจ้ ชุมพร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2548   ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร ความถี่   FM 90 MHz. เป็นสถานีวิทยุที่จัดตั้งในหน่วยงานในกำกับของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะเลขที่ BO-S10010-0414-56 มีหน้าที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย กาบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์การจัดรายการวิทยุสำหรับนักศึกษาที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นกลไกการสร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐต่อสาธารณะ โดยมีนักวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาและภาคประชาชนร่วมดำเนินรายการอย่างมีส่วนร่วม สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz  ครอบคลุมพื้นในการกระจายเสียง 3 อำเภอของจังหวัดชุมพร คือ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ปรัชญา “คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา  คลื่นปัญญาของสังคม”     วิสัยทัศน์ วิทยุบริการสาธารณะต้นแห่งแบบสังคมอุดมปัญญา พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพของสถานีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  2. พัฒนารานการให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
  3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการรายการที่ตอบสนองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานอื่นๆของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
  2. เพื่อผลิตและเสนอรายการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การเกษตร การประมง การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ฯลฯ
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์การพูด การจัดรายการวิทยุ
  4. เพื่อให้ความบันเทิง
  5. เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมของบุคคลภายในและภายนอก
  ที่ตั้ง    สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร FM 90 Mhz สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 โทรศัพท์  07 7544 068 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 0934 4964